Algemene voorwaarden 
Terms & Conditions

Algemene voorwaarden


Linktopay B.V.
KvK: 81223862 (datum 20201217)

 

Artikel 1.          DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden en in de Overeenkomst met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis (in het enkelvoud weergegeven definities hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa), tenzij elders in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst een andere betekenis wordt toegekend:

 1. Aanvangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst door Partijen is aangegaan zoals vermeld in de Overeenkomst.
 2. Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Opdrachtgever (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren.
 3. Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtgever is overeengekomen dat Opdrachtgever een product, digitale inhoud en/of dienst levert aan de betreffende natuurlijk persoon of rechtspersoon tegen betaling van een overeengekomen vergoeding aan Opdrachtgever.
 4. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.
 5. Dienst: de activiteit die Gebruiker voor Opdrachtgever zal verrichten, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 7. Duurovereenkomst: een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten, Digitale inhoud en/of Diensten gedurende een bepaalde periode.
 8. Gebruiker: Linktopay BV, handelend onder de naam Linktopay, kantoorhoudende te Leiden en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 81223862.
 9. Linktopay-applicatie: een op grond van de Overeenkomst door Gebruiker aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde webapplicatie voor het online faciliteren van het ontvangen en verwerken van betalingen tussen Afnemer, Opdrachtgever en/of Payment Service Provider, waarvan de functionaliteiten zijn beschreven door Gebruiker in de Overeenkomst en/of op de Website.
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gebruiker een Overeenkomst heeft gesloten.
 11. Overeenkomst: iedere tussen Gebruiker en Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst waar de Algemene Voorwaarden onderdeel van uitmaken.
 12. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
 13. Payment Service Provider: een instelling die betaalmethoden aanbiedt, betalingen initieert en/of verwerkt en daarvoor een overeenkomst is aangegaan met Opdrachtgever of Afnemer.
 14. Product: de roerende za(a)k(en) die Gebruiker aan Opdrachtgever zal leveren, zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
 15. Schriftelijk: per brief of per e-mail en voor zover het informatieverstrekking door Gebruiker aan Opdrachtgever betreft tevens per factuur, het Account of de Website.
 16. Training: een door Gebruiker, verzorgde of aangeboden cursus, workshop, opleiding, lezing, presentatie of training.
 17. Website: www.linktopay.nl, www.linktopay.eu dan wel enige andere website van Gebruiker.
 18. Werk(en): Alle websites, (web)applicaties, software, functioneel ontwerpen, huisstijlen, logo’s, templates, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten, trainingsmateriaal en andere voortbrengselen van de geest die verband houden met de Dienst, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en de gegevensdragers waarop de materialen zich bevinden.

 

Artikel 2.          TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst van Gebruiker ter zake van het/de Product(en), Digitale Inhoud en Dienst(en) en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst gestelde voorwaarden zijn van toepassing. Afwijkingen van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze door Gebruiker Schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.
 7. In geval van strijdigheid tussen door Gebruiker Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van lid 3 van dit artikel en de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is de volgende rangorde van toepassing: (1) door Gebruiker Schriftelijk bevestigde nadere afspraken; (2) de Overeenkomst, en (3) de Algemene Voorwaarden.
 8. Indien Gebruiker om haar moverende redenen niet steeds strikte naleving van voorwaarden in de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden verlangt, geschiedt zulks geheel onverplicht en betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden te verlangen. De Opdrachtgever kan daaraan voor de toekomst geen rechten ontlenen.
 9. Naast de in de Overeenkomst en in deze Algemene Voorwaarden opgenomen voorwaarden hebben Payment Service Providers algemene en specifieke voorwaarden die op Opdrachtgever van toepassing kunnen zijn. Voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van (een betaalmethode van) een Payment Service Provider is het de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om kennis te nemen van op hem/haar van toepassing zijnde voorwaarden van deze Payment Service Provider(s). Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het naleven van deze voorwaarden. Mocht er van de zijde van de Payment Service Provider een claim komen richting Opdrachtgever voor het niet naleven van de voorwaarden, dan is Gebruiker hier nimmer voor aansprakelijk.

 

Artikel 3.          AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen of offertes van Gebruiker, alsmede de door gebruiker opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Gebruiker worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Gebruiker verstrekte gegevens waarop Gebruiker zijn aanbieding of offerte baseert.
 3. Gebruiker kan niet aan zijn aanbieding of offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding door de Opdrachtgever (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk anders aangeeft.
 6. Mondelinge toezeggingen verbinden Gebruiker slechts, nadat deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn bevestigd.
 7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 4.          UITVOERING

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de op zijn activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving, de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en specifieke instructies van Gebruiker.
 2. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Gebruiker dat de Dienst naar beste inzicht en kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Ter zake van de te verlenen Dienst(en) heeft Gebruiker slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zullen alleen met instemming van Opdrachtgever worden doorberekend.
 4. Indien zulks is overeengekomen, zal gebruiker Opdrachtgever toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangemaakt account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te zijn geschied. Indien Opdrachtgever vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Gebruiker te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste levering van het Product en/of uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de levering van het Product en/of het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Gebruiker beschikbaar worden gesteld.
 6. Indien door Gebruiker of door Gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de juiste uitvoering van de Dienst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Is voor de levering van het Product en/of de uitvoering van de Dienst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan heeft deze steeds een indicatieve strekking en is dit, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Gebruiker derhalve steeds schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 8. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, waaronder vertragingsschade.
 9. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 10. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen tekortkoming van Gebruiker op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 

Artikel 5.          TRAININGEN EN EVENTS

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het verzorgen van Trainingen door Gebruiker, geldt voorts het in dit artikel bepaalde. Waar Training of Trainingen staat, dient ook Event of Events gelezen te worden.
 2. Inschrijvingen voor Trainingen van Gebruiker geschieden op volgorde van opgave. Indien de inschrijving Gebruiker pas bereikt nadat het maximaal aantal deelnemers is bereikt, zal Gebruiker de inschrijving bewaren en alsnog aanvaarden bij uitval van een andere deelnemer. Gebruiker zal hierover tijdig mededeling doen.
 3. Gebruiker kan een Opdrachtgever weigeren of de reeds bevestigde inschrijving van Opdrachtgever ongedaan maken naar eigen inzicht. De inschrijving of het ongedaan maken zal per e-mail worden bevestigd. Zonder expliciete bevestiging is er geen sprake van een geldige inschrijving.
 4. Gebruiker heeft het recht om een inschrijving als definitief te bestempelen als de vergoeding voor de Training is betaald.
 5. Gebruiker heeft na de bevestiging van de inschrijving en voor de aanvang van de Training het recht het programma van de Training organisatorisch dan wel inhoudelijk te wijzigen, zonder het recht van Opdrachtgever op enige restitutie of enige schadevergoeding.
 6. Het is Gebruiker toegestaan de locatie en de data/tijden van de Training te wijzigen. Opdrachtgever wordt hiervan uiterlijk één (1) week voor aanvang van de Training op de hoogte gesteld.
 7. In geval van een Training heeft Opdrachtgever tot dertig (30) dagen voor de (eerste) datum van de Training het recht om deelname aan de Training te annuleren. De prijs voor deelname wordt dan kwijtgescholden c.q. gerestitueerd. Bij annuleren binnen dertig dagen voor de trainingsdatum of indien Opdrachtgever niet komt opdagen zonder geldige annulering, blijft de prijs verschuldigd. Opdrachtgever is tot op de (eerste) dag van de Training gerechtigd een vervanger aan te melden; dit geldt niet als annulering.
 8. Voor iedere Training is een minimum en maximum aantal deelnemers vastgesteld. Gebruiker behoudt zich het recht voor bij onvoldoende inschrijvingen de Training te verplaatsen naar een andere datum, waarvan Opdrachtgever zo spoedig mogelijk bericht krijgt. Bovendien heeft Gebruiker het recht de Training te annuleren, waarbij restitutie plaatsvindt van reeds betaalde bedragen.
 9. Indien een trainer wegens ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat is de Training te verzorgen, behoudt Gebruiker zich het recht voor een vervangende trainer te verzorgen of de Training te verplaatsen naar een andere datum, waarbij eventueel ook een andere trainer kan worden ingezet.
 10. Het Werk dat aan Opdrachtgever wordt verstrekt ten behoeve van de Training, dient uitsluitend te worden gebruikt voor eigen (studie)gebruik van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever, behoudens toestemming van Gebruiker, niet toegestaan om dit Werk: (a) openbaar te maken, (b) te gebruiken voor het geven van trainingen/cursussen etc. en/of (c) op (andere) commerciële wijze te gebruiken.

 

Artikel 6.          LINKTOPAY-APPLICATIE

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot het gebruik van de LinktoPay-applicatie door Opdrachtgever, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Gebruiker biedt Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van een webapplicatie voor het online faciliteren van het ontvangen en verwerken van betalingen tussen Afnemer, Opdrachtgever en/of Payment Service Provider. Opdrachtgever mag de LinktoPay-applicatie uitsluitend gebruiken voor de in de Overeenkomst genoemde website(s). Opdrachtgever verklaart dat hij rechthebbende is op het gebruik van de in de Overeenkomst genoemde website(s).
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Gebruiker ten behoeve van andere websites dan die welke in de Overeenkomst zijn genoemd, gebruik te maken van de LinktoPay-applicatie.
 4. Gebruiker is nimmer verantwoordelijk en aansprakelijk, noch juridisch noch financieel, voor het niet slagen van een betaling door een Afnemer aan Opdrachtgever dan wel de niet-betaling door een Afnemer van de door deze Afnemer van Opdrachtgever afgenomen producten en/of diensten dan wel voor de kosten die een Opdrachtgever moet maken om de gelden alsnog van een Afnemer op te eisen.
 5. Gebruiker is bevoegd om het gebruik door Opdrachtgever van de LinktoPay-applicatie op te schorten indien er feiten en/of omstandigheden zijn waaruit Gebruiker redelijkerwijs kan concluderen dat Opdrachtgever de LinktoPay-applicatie gebruikt voor website(s) en/of goederen/diensten waarover Opdrachtgever Gebruiker niet Schriftelijk heeft geïnformeerd.
 6. Gebruiker is de eigenaar van alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de LinktoPay-applicatie, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt. Opdrachtgever heeft gedurende looptijd van de Overeenkomst, een beperkt, niet-exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht van de LinktoPay-applicatie.
 7. Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Gebruiker is het niet toegestaan enige informatie die verstrekt wordt op/via de LinktoPay-applicatie, op welke manier dan ook te kopiëren, verspreiden of hergebruiken, tenzij dit nadrukkelijk bij de informatie staat aangegeven.
 8. Gebruiker besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Gebruiker alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, partners en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of problemen die inherent zijn aan het verspreiden van informatie via de Website, de LinktoPay-applicatie of via andere media op het internet, alsmede voor technische storingen.
 9. Gebruiker zal geregeld onderhoud plegen aan de LinktoPay-applicatie. Gebruiker is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende restricties aan de LinktoPay-applicatie aan te brengen. Gebruiker zal zich naar zijn beste kunnen en kunde inspannen onderbrekingen, fouten en gebreken te minimaliseren.
 10. Aan de informatie op de LinktoPay-applicatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
 11. Gebruiker behoudt zich het recht voor de informatie die beschikbaar is via de LinktoPay-applicatie te allen tijde aan te passen zonder hierover vooraf of achteraf te hoeven communiceren.
 12. Gebruiker spant zich in de LinktoPay-applicatie, de verbinding en de gegevens adequaat te beveiligen.
 13. Opdrachtgever draagt zorg voor de afname, aanschaf en ongestoorde beschikbaarheid van alle (internet en/of telecommunicatie)diensten, apparatuur en programmatuur die nodig zijn voor het gebruik van de LinktoPay-applicatie.
 14. Er is sprake van een contractuele relatie tussen Afnemer en Opdrachtgever dan wel tussen Afnemer en Payment Service Provider dan wel tussen Opdrachtgever en Payment Service Provider. Gebruiker staat buiten deze contractrelaties en is enkel contractpartij voor Opdrachtgever.

 

Artikel 7.          VERGOEDINGEN EN BETALING

 1. Opdrachtgever betaalt Gebruiker een vergoeding voor het Product en/of de Dienst zoals vermeld in de aanbieding, op de Website en/of in de Overeenkomst.
 2. Indien Gebruiker met de Opdrachtgever een vaste vergoeding overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de vergoeding voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker verplichting ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen, et cetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, inclusief eventuele voorbereidings- en reistijd en reiskosten. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Indien een vergoeding is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Gebruiker het recht de vergoeding hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 5. Indien de overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Gebruiker gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te wijzigen. Gebruiker zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 6. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Gebruiker gerechtigd de gehanteerde prijzen, indien het een Duurovereenkomst betreft, jaarlijks, met maximaal het percentage van 10% te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.
 7. Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 8. Alle prijzen op de Website, prijslijsten, Overeenkomst en/of overige communicatiemiddelen van Gebruiker zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 9. Gebruiker zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, elektronisch en/of per post, een factuur sturen aan Opdrachtgever. Opdrachtgever verklaart akkoord te zijn met elektronische facturatie. Indien een Product en/of Dienst in fasen wordt geleverd, is Gebruiker gerechtigd per geleverde fase te factureren.
 10. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven op de factuur of anders bepaald in de Overeenkomst. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
 11. Het is Gebruiker toegestaan Opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is Gebruiker tevens toegestaan pas met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen wanneer het verschuldigde bedrag (of een overeengekomen deel daarvan) door Gebruiker is ontvangen. Het uitblijven van betaling hiervan kan gevolgen hebben voor de overeengekomen (lever)termijn(en), hetgeen voor rekening en risico komt van Opdrachtgever.
 12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Gebruiker bevoegd tot het verrichten van automatische incasso. Opdrachtgever zal een schriftelijke machtiging afgeven aan gebruiker ten behoeve van deze automatische incasso.
 13. Opdrachtgever zal de schriftelijke machtiging voor automatische incasso zo spoedig mogelijk aan gebruiker verschaffen, maar in ieder geval op eerste verzoek aan Gebruiker.
 14. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Gebruiker te melden. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 15. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de (tijdige) betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Vanaf dat moment is Gebruiker tevens gerechtigd al haar dienstverlening aan Opdrachtgever te beperken of op te schorten, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst.
 16. Gebruiker heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 17. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 18. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening of opschorting van het door hem aan Gebruiker verschuldigde, uit welke hoofde dan ook.
 19. Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke kosten. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8.          RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, berusten alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van het Product en/of de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Werk(en), maatwerk, adviezen van Gebruiker, alsmede het voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij Gebruiker of diens licentiegevers. Iedere afwijking van het voorgaande is slechts geldig indien zulks expliciet in een schriftelijke en ondertekende akte is overeengekomen, en geldt dan slechts voor de in de akte genoemde materialen en rechten.
 2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit Werk(en) te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen eventuele aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van Werk(en).
 4. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9.          AANSPRAKELIJKHEID

 1. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor zover dat uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden blijkt. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, uit welke hoofde dan ook, waaronder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Indien Gebruiker in verzuim is en dit verzuim een direct gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Gebruiker, dient Opdrachtgever Gebruiker hierover zo spoedig mogelijk Schriftelijk te informeren. Om Gebruiker in staat te stellen binnen redelijke termijn adequaat op de tekortkoming te reageren, dient de ingebrekestelling een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 3. Gebruiker is slechts aansprakelijk voor een aan hem toerekenbare tekortkoming indien Opdrachtgever de ingebrekestelling aan gebruiker kenbaar heeft gemaakt op de in het vorige lid beschreven wijze en Gebruiker deze aan hem toerekenbare tekortkoming niet binnen een redelijke termijn afdoende heeft hersteld.
 4. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever en/of door of namens Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Gebruiker is op geen enkele wijze aansprakelijk voor terugboekingen en/of reclamaties van Afnemers of voor de weigering van een derde (zoals - maar niet uitdrukkelijk daartoe beperkt - een Payment Service Provider) om een betalingsopdracht van een Afnemer uit te voeren.
 6. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover de schade te wijten is aan opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever zo spoedig mogelijk nadat de schade voor Opdrachtgever bekend is of bekend had kunnen zijn Gebruiker schriftelijk informeert over de schade.
 10. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het betreffende incident, of reeks van incidenten zal worden uitgekeerd.
 11. Indien en voor zover geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering als bedoeld in het vorige lid plaatsvindt, om welke reden dan ook, dan is de totale aansprakelijkheid van Gebruiker, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever in 12 (twaalf) maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis aan Gebruiker heeft betaald en met een maximum van € 1.000,- exclusief BTW per incident en per kalenderjaar.

 

Artikel 10.         OVERMACHT

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening
 2. Onder overmacht wordt in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) wordt onder overmacht verstaan; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Gebruiker die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen (zoals, maar niet daartoe beperkt: synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service-attacks, hacks, etc.), mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Gebruiker door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Gebruiker kan worden Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
 4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 11.         VRIJWARING

 1. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 3. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 12.         PRIVACY & BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 1. Indien Opdrachtgever en/of Afnemer persoonsgegevens verstrekken aan Gebruiker en laatstgenoemde deze verwerkt, vallen zowel Opdrachtgever als Gebruiker onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij volgens de terminologie van de AVG Opdrachtgever de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ is en Gebruiker de ‘Verwerker’. Op grond van de AVG dienen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Opdrachtgever dan wel Gebruiker uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens (‘Verwerkersovereenkomst’). Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen Verwerkersovereenkomst, zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de
 2. Gebruiker zal slechts persoonsgegevens verwerken op instructie van Opdrachtgever, behoudens enige verwerking vereist volgens de wet. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de tussen Partijen gesloten en/of nog te sluiten Overeenkomst teneinde het/de Product(en), Digitale Inhoud en Dienst(en) te kunnen leveren aan Opdrachtgever en/of Afnemer, inclusief de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. Alle persoonsgegevens die door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst worden verwerkt, worden geacht te zijn verwerkt op instructie van Opdrachtgever.
 3. Gebruiker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan tussen Partijen overeengekomen. Opdrachtgever zal Gebruiker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in de Overeenkomst dan wel in deze Algemene Voorwaarden genoemd
 4. Afgezien van de rechten en plichten die krachtens de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden aan Gebruiker worden toegekend in verband met de verwerking van persoonsgegevens, zullen alle rechten en plichten ten aanzien van de persoonsgegevens blijven rusten op de Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkenen. Gebruiker functioneert enkel overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van
 5. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat iedere Afnemer, voor zover nodig, toestemming heeft verleend voor het verstrekken persoonsgegevens aan Gebruiker ten behoeve van het verwerken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de AVG valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Opdrachtgever garandeert daarnaast een register bij te zullen houden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of
 7. Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden, en vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband
 8. Gebruiker zal bij de uitvoering van de Overeenkomst de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG, naleven. Opdrachtgever zal de eigen verplichtingen onder de toepasselijke wet- en regelgeving eveneens steeds
 9. Het verwerken van persoonsgegevens door Gebruiker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) is alleen toegestaan met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke verplichtingen, waarbij Gebruiker (Verwerker) Opdrachtgever (Verwerkingsverantwoordelijke) vooraf zal informeren over de betreffende verwerking of na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.
 10. Het is Gebruiker toegestaan om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van een derde, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. Gebruiker zal er naar alle redelijkheid zorg voor dragen dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Gebruiker en Opdrachtgever zijn
 11. De verplichtingen van de Gebruiker die uit de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken in opdracht van dan wel onder het gezag van Gebruiker. Gebruiker zal hierbij zorgdragen voor de juiste
 12. Gebruiker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Gebruiker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend Gebruiker is dan ook nimmer aansprakelijk voor schade uit onbeschikbaarheid van de Dienst, verloren gegevens en/of doorbreking van technische of organisatorische beveiligingsmaatregelen.
 13. Opdrachtgever stelt enkel persoonsgegevens aan Gebruiker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken
 14. In het geval dat een betrokkene een van zijn wettelijke rechten wenst uit te oefenen en dit verzoek richt aan Gebruiker, zal Gebruiker dit verzoek doorsturen aan Opdrachtgever, en Opdrachtgever zal het verzoek verder zelfstandig afhandelen. Gebruiker mag de betrokkene daarvan op de hoogte
 15. In het geval van een datalek, zoals bedoeld in de AVG, zal Gebruiker zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever hierover na constatering onverwijld, dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na ontdekking, te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de relevante toezichthouder en/of betrokkenen zal informeren of niet. Gebruiker zal hierbij alle, voor zover bij Gebruiker beschikbare, informatie aan Opdrachtgever verstrekken. Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor de nakoming van een eventuele wettelijke verplichtingen ten aanzien van de meldplicht. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Gebruiker meewerken aan het informeren van de ter zake bevoegde toezichthouder en eventueel
 16. Een melding moet door Gebruiker alleen aan Opdrachtgever worden gedaan als een datalek zich daadwerkelijk voorgedaan heeft en niet indien er slechts sprake was van een (theoretische)
 17. Opdrachtgever heeft bij een concreet vermoeden van misbruik, welke is aangetoond door Opdrachtgever, de mogelijkheid om een audit uit te laten voeren ter controle van de naleving van de beveiligingseisen als gesteld in de AVG. Opdrachtgever heeft enkel deze auditmogelijkheid nadat Opdrachtgever bij Gebruiker aanwezige soortgelijke auditrapportages tegen een vergoeding bij Gebruiker op locatie heeft ingezien, beoordeeld en Opdrachtgever redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. De kosten van een audit worden altijd door Opdrachtgever gedragen.

 

Artikel 13.         GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, als de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, dan is Gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 14.         DUUR & BEEINDIGING

 1. Iedere Duurovereenkomst wordt aangegaan voor de contractperiode zoals vermeld in de Overeenkomst, ingaande per de Aanvangsdatum. De Duurovereenkomst is alleen tegen het einde van de contractperiode Schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn. Voor Duurovereenkomsten met een duur van zes (6) maanden of korter, geldt een opzegtermijn van één (1) maand. Voor Duurovereenkomsten met een duur van langer dan zes (6) maanden, geldt een opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien de voornoemde opzegging uitblijft, wordt de Duurovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor dezelfde contractperiode.
 2. Overeenkomsten niet zijnde Duurovereenkomsten, worden als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties daaruit over en weer zijn
 3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd de Overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 4. Gebruiker kan de Overeenkomst te allen tijde tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders
 5. Gebruiker is bevoegd (i) met onmiddellijke ingang de Dienst(en) en/of andere verplichtingen, naar keuze geheel of gedeeltelijk, op te schorten en/of (ii) de Overeenkomst, naar keuze geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling, Schriftelijk op te zeggen indien:
 6. Opdrachtgever in strijd handelt met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden;
 7. aan Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever failliet wordt verklaard, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 8. de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
 9. Opdrachtgever een natuurlijk persoon is en er sprake is van ondercuratelestelling, onderbewindstelling, schuldsanering of overlijden van Opdrachtgever;
 10. Opdrachtgever betrokken is bij frauduleuze handelingen of handelingen die anderszins in strijd zijn met wet- en/of regelgeving en/of het acceptatiebeleid van Gebruiker, of Gebruiker hiervan een vermoeden heeft;
 11. Opdrachtgever niet (meer) voldoet aan de voorwaarden van het door Gebruiker gevoerde acceptatiebeleid en/of naar het oordeel van Gebruiker het imago en/of het merk van Gebruiker beschadigd wordt of dreigt te worden door handelen of nalaten van Opdrachtgever;
 12. ten laste van Opdrachtgever een conservatoir of executoriaal beslag onder Gebruiker is gelegd;
 13. Gebruiker weet of vermoedt dat Opdrachtgever één of meer van zijn wettelijke of contractuele verplichtingen niet nakomt of nagekomen is;
 14. Gebruiker instructies tot opschorting respectievelijk beëindiging ontvangt van een Payment Service Provider, toezichthouder of overheidsinstantie;
 15. Opdrachtgever in strijd handelt met de door Payment Service Provider gestelde voorwaarden, voor zover van toepassing op Opdrachtgever, en/of de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens;
 16. zich gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld gewijzigde wet- en regelgeving) voordoen waardoor het van gebruiker redelijkerwijs niet kan worden gevergd de Overeenkomst voort te zetten.
 17. Gebruiker informeert Opdrachtgever zo spoedig mogelijk indien Gebruiker gebruik maakt van zijn opschortingsrecht. Indien mogelijk vermeldt Gebruiker de reden voor de opschorting. Gebruiker mag voorwaarden verbinden aan het beëindigen van de opschorting. Een opschorting kan worden gevolgd door een opzegging van de Overeenkomst indien de grond voor opzegging niet is weggenomen of Opdrachtgever niet voldoet aan de door Gebruiker gestelde voorwaarden. Gebruiker is niet verplicht tot het vergoeden van enige schade die ontstaat doordat Gebruiker gebruik maakt van haar opschortingsrecht c.q. recht tot opzegging.
 18. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Gebruiker gerechtigd om per direct na de datum waarop de Duurovereenkomst afloopt, de Diensten en eventueel Accounts behorend bij die Duurovereenkomst te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken. Gebruiker is daarbij niet verplicht Opdrachtgever uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Opdrachtgever wel om een kopie vragen, op kosten van Opdrachtgever. Gebruiker geeft geen garanties over de juistheid of de vorm van deze
 19. Indien de opzegging, beëindiging of ontbinding van de Dienst voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze werkzaamheden bij opzegging, beëindiging of ontbinding van de Dienst pas uit te voeren, nadat Opdrachtgever de extra kosten heeft

 

Artikel 15.         RISICO-OVERGANG

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van (een) door Opdrachtgever aan te wijzen derde(n) worden gebracht.

 

Artikel 16.         EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Gebruiker in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, etc., blijven eigendom van Gebruiker totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten Overeenkomst(en) volledig en deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Gebruiker geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 17.    KLACHTEN, VERJARINGSTERMIJN

 1. Eventuele klachten over de door Gebruiker geleverde Product(en), Digitale Inhoud en Dienst(en) dienen binnen veertien dagen na het ontstaan van de klacht doch uiterlijk binnen een maand na de uitvoering c.q. levering schriftelijk door Opdrachtgever aan Gebruiker te worden gemeld. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens overeengekomen Product(en), Digitale Inhoud en Dienst(en).
 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 1, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Na verloop van de klachttermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 6. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebruiker en de door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel  18.        TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 19.         VINDPLAATS & WIJZIGING VOORWAARDEN

 1. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker. De laatste versie staat op de website van Gebruiker.
 2. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Gebruiker zal Opdrachtgever Schriftelijk informeren over een wijziging van de Algemene Voorwaarden. Indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor Opdrachtgever niet acceptabel zijn, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen. Indien Opdrachtgever niet binnen 30 dagen nadat de gewijzigde Algemene Voorwaarden beschikbaar zijn gesteld tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat, wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal een door Gebruiker aangebrachte wijziging in de Algemene Voorwaarden of in de Overeenkomst zonder voorafgaande mededeling daarvan door Gebruiker aan Opdrachtgever bindend zijn voor Gebruiker en Opdrachtgever indien die wijziging naar het redelijke oordeel van gebruiker verband houdt met of voortvloeit uit (een wijziging van) reglementen of regelgeving, een rechterlijke uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Gebruiker is gebonden of zich gebonden acht en deze wijziging binnen een maand dient te worden doorgevoerd.
 5. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Terms & Conditions


Linktopay B.V. 
COC: 81223862 (date 20201217) 

This document is a translation of the Dutch original. In any case of question or dispute, the Dutch original is leading

 

Article 1. DEFINITIONS

The terms written in capital letters in the General Terms and Conditions and in the Agreement have the following meaning (definitions in the singular have the same meaning as in the plural and vice versa), unless elsewhere in the General Terms and Conditions and / or the Agreement there is a different meaning awarded:

 1. Commencement Date: the date on which the Agreement is entered into by the Parties as stated in the Agreement.
 2. Account: the right of access to a user interface with which the Client can manage and configure (certain aspects of) the Services.
 3. Customer: a natural person or legal entity who has agreed with the Client that the Client will supply a product, digital content and / or service to the relevant natural person or legal entity against payment of an agreed fee to the Client.
 4. General Terms and Conditions: the present document.
 5. Service: the activity that the User will perform for the Client, as specified in the Agreement.
 6. Digital content: data that is produced and delivered in digital form.
 7. Duration Agreement: an Agreement that extends to the regular delivery of Products, Digital content and / or Services during a specific period.
 8. User: Linktopay B.V., trading under the name Linktopay, having its office in Leiden and registered with the Chamber of Commerce under Chamber of Commerce number 81223862.
 9. Linktopay application: a web application made available by the User to the Client under the Agreement for online facilitation of the receipt and processing of payments between the Client, the Client and / or Payment Service Provider, the functionalities of which are described by the User in the Agreement and / or on the Website.
 10. Client: the natural person or legal entity who has concluded an Agreement with User.
 11. Agreement: any agreement concluded between the User and the Client of which the General Terms and Conditions form part.
 12. Party: each party to the Agreement.
 13. Payment Service Provider: an institution that offers payment methods, initiates and / or processes payments and has entered into an agreement for this with the Client or Customer.
 14. Product: the movable item (s) that the User will deliver to the Client, as specified in the Agreement.
 15. In writing: by letter or e-mail and, insofar as it concerns the provision of information by the User to the Client, also by invoice, the Account or the Website.
 16. Training: a course, workshop, education, lecture, presentation or training provided or offered by the User.
 17. Website: www.linktopay.eu, www.linktopay.nl or any other website of the User.
 18. Work (s): All websites, (web) applications, software, functional designs, corporate identities, logos, templates, advertisements, marketing and / or communication plans, concepts, images, texts, sketches, documentation, advice, reports, training material and other productions of the mind related to the Service, as well as preparatory material thereof and the data carriers on which the materials are located.

 

Article 2. APPLICABILITY AND FORMATION

 1. These General Terms and Conditions apply to every offer and Agreement of the User with regard to the Product (s), Digital Content and Service (s) and form an integral part of every Agreement.
 2. These terms and conditions also apply to agreements with User, for the implementation of which User must involve third parties.
 3. The applicability of any purchase or other conditions of the Client is explicitly rejected. The conditions set out in these General Terms and Conditions and the Agreement apply. Deviations from the Agreement and / or the General Terms and Conditions are only legally valid if they have been confirmed in Writing by User.
 4. If one or more provisions in these General Terms and Conditions are at any time wholly or partially null and void or should be destroyed, the other provisions of these General Terms and Conditions will remain fully applicable. The User and the Client will then enter into consultation in order to agree on new provisions to replace the invalid or nullified provisions, whereby the purpose and scope of the original provisions are observed as much as possible.
 5. If there is uncertainty about the interpretation of one or more provisions of these General Terms and Conditions, the explanation must be "in the spirit" of these provisions.
 6. If a situation arises between the parties that is not regulated in these General Terms and Conditions, this situation must be assessed in the spirit of these General Terms and Conditions.
 7. In the event of a conflict between further agreements in writing confirmed by User within the meaning of paragraph 3 of this article and the Agreement and the General Terms and Conditions, the following order of precedence applies: (1) further agreements confirmed by User in Writing; (2) the Agreement, and (3) the General Terms and Conditions.
 8. If, for reasons of its own, the User does not always require strict compliance with the terms and conditions in the Agreement and / or these General Terms and Conditions, this will be done without obligation and this does not mean that the provisions thereof do not apply, or that the User has the right to some extent. would lose to require strict compliance with the provisions of the Agreement and / or these General Terms and Conditions in other cases. The Client cannot derive any rights from this for the future.
 9. In addition to the conditions included in the Agreement and in these General Terms and Conditions, Payment Service Providers have general and specific conditions that may apply to the Client. Insofar as the Client uses (a payment method of) a Payment Service Provider, it is the Client's own responsibility to take note of the terms and conditions of these Payment Service Provider (s) that apply to him / her. Client is fully responsible for compliance with these conditions. Should the Payment Service Provider make a claim against the Client for non-compliance with the terms and conditions, the User is never liable for this.

 

Article 3. OFFERS AND QUOTATIONS

 1. All offers or quotations from the User, as well as the prices, fees and periods stated by the User, are always without obligation and can be revoked by the User, unless explicitly stated otherwise.
 2. The Client guarantees the correctness and completeness of the information provided by or on behalf of the User to the User on which the User bases its offer or quotation.
 3. User cannot be held to his offer or quotation if the Client can reasonably understand that the quotation or offer, or any part thereof, contains an obvious mistake or clerical error.
 4. The prices stated in a quotation or offer are exclusive of VAT and other government levies, any costs to be incurred in the context of the Agreement, including travel and accommodation, shipping and administration costs, unless explicitly stated otherwise.
 5. If the acceptance by the Client (whether or not on minor points) deviates from the offer included in the quotation or offer, the User is not bound by it. The Agreement will then not be concluded in accordance with this deviating acceptance, unless the User expressly indicates otherwise in writing.
 6. Verbal commitments only bind User after they have been explicitly confirmed in Writing.
 7. A composite quotation does not oblige User to perform part of the assignment against a corresponding part of the stated price. Offers or quotations do not automatically apply to future orders.


Article 4. IMPLEMENTATION

 1. The Client is responsible for complying with the laws and regulations applicable to its activities, the Agreement, the General Terms and Conditions and specific instructions from the User.
 2. Unless otherwise agreed in writing, User guarantees that the Service will be performed to the best of its knowledge and ability, applying sufficient care and craftsmanship. All this on the basis of the state of the art at that time. With regard to the Service (s) to be provided, the User only has a best efforts obligation and no obligation to achieve results.
 3. If and insofar as required for the proper execution of the Service, User has the right to have certain activities performed by third parties. The applicability of article 7: 404, 7: 407 paragraph 2 and 7: 409 BW is expressly excluded. Any related additional costs will only be passed on with the consent of the Client.
 4. If agreed, the user will provide the Client with access to an Account. The Account will be accessible by entering a password and username. Every action that takes place through the Account of the Client or an account created by the Client is deemed to have taken place under the responsibility and risk of the Client. If the Client suspects or should reasonably suspect or know that abuse of an Account is taking place, the Client must report this to the User as soon as possible so that he can take measures.
 5. The Client is obliged to do everything that is reasonably necessary and desirable to enable timely and correct delivery of the Product and / or performance of the Service. In particular, the Client shall ensure that all data and facilities, of which the User indicates that they are necessary or of which the Client should reasonably understand that they are necessary for the delivery of the Product and / or the execution of the Service, are provided to the User in a timely manner. made available.
 6. If work is carried out by the User or third parties engaged by the User in the context of the correct execution of the Service at the location of the Client or a location designated by the Client, the Client shall provide the facilities reasonably desired by those employees free of charge.
 7. If a term has been agreed or stated for the delivery of the Product and / or the performance of the Service, this will always be indicative and, unless it is explicitly stated in writing that it concerns a deadline, never a strict deadline. term. If a term is exceeded, the Client must therefore always give the User written notice of default. User must be offered a reasonable term to still execute the agreement.
 8. Exceeding agreed delivery times, for whatever reason, does not give any right to compensation, including damage due to delay.
 9. If during the execution of the Agreement it appears that it is necessary for a proper execution thereof to amend or supplement it, then the Parties will proceed to adapt the Agreement in good time and in mutual consultation. If the nature, scope or content of the Agreement, whether or not at the request or direction of the Client, of the competent authorities, etc., is changed and the Agreement is amended in terms of quality and / or quantity as a result, then this is also possible. have consequences for what was originally agreed. As a result, the originally agreed amount can also be increased or decreased. The User will provide a quotation of this in advance as much as possible. The originally stated term of execution may also be changed by an amendment to the Agreement. The Client accepts the possibility of changes to the Agreement, including changes in price and term of execution.
 10. If the Agreement is amended, including an addition, the User is entitled to implement it only after the Client has agreed to the price and other conditions stated for the implementation, including the time to be determined at that time on which it will be performed. will be given. Not or not immediately executing the amended Agreement does not constitute a shortcoming on the part of the User and is also no ground for the Client to terminate or dissolve the agreement.

 

Article 5. TRAINING AND EVENTS

 1. If the Service (partly) extends to providing Training by the User, the provisions of this article also apply. Where Training or Trainings is stated, Event of Events should also be read.
 2. Registrations for User Trainings are made in the order they are listed. If the registration only reaches the User after the maximum number of participants has been reached, the User will save the registration and still accept it if another participant drops out. The User will provide timely notification of this.
 3. User can refuse a Client or cancel the already confirmed registration of Client at its own discretion. The registration or cancellation will be confirmed by e-mail. There is no valid registration without explicit confirmation.
 4. User has the right to declare a registration as final when the fee for the Training has been paid.
 5. After confirmation of registration and before the start of the Training, the User has the right to change the program of the Training organizationally or in terms of content, without the Client's right to any refund or compensation.
 6. The User is allowed to change the location and dates / times of the Training. The Client will be informed of this no later than one (1) week before the start of the Training.
 7. In the event of a Training, the Client has the right to cancel participation in the Training up to thirty (30) days before the (first) date of the Training. The price for participation will then be waived or refunded. In case of cancellation within thirty days before the training date or if the Client does not show up without a valid cancellation, the price remains due. The Client is entitled to register a replacement until the (first) day of the Training; this does not count as cancellation.
 8. A minimum and maximum number of participants has been set for each Training. User reserves the right to move the Training to another date in case of insufficient registrations, of which the Client will be notified as soon as possible. In addition, the User has the right to cancel the Training, with a refund of amounts already paid.
 9. If a trainer is unable to provide the Training due to illness or another form of force majeure, the User reserves the right to provide a replacement trainer or to move the Training to a different date, whereby another trainer may also be allowed. be deployed.
 10. The Work that is provided to the Client for the purpose of the Training must only be used for the Client's own (study) use. The Client is not permitted, subject to the User's consent, to: (a) make this Work public, (b) use it for training / courses etc. and / or (c) use it in a (other) commercial manner. .

 

Article 6. LINKTOPAY APPLICATION

 1. If the Service (also) extends to the use of the LinktoPay application by the Client, the provisions of this article also apply.
 2. The User offers the Client the option of using a web application for online facilitation of the receipt and processing of payments between the Client, the Client and / or Payment Service Provider. The Client may only use the LinktoPay application for the website (s) referred to in the Agreement. The Client declares that he is entitled to the use of the website (s) referred to in the Agreement.
 3. The Client is not permitted to use the LinktoPay application for websites other than those referred to in the Agreement without the User's Written permission.
 4. User is never responsible and liable, neither legally nor financially, for the failure of a payment by a Buyer to the Client or the non-payment by a Buyer of the products and / or services or services purchased by this Buyer from the Client. for the costs that a Client must incur in order to claim the funds from a Client.
 5. The User is authorized to suspend the use by the Client of the LinktoPay application if there are facts and / or circumstances from which the User can reasonably conclude that the Client is using the LinktoPay application for website (s) and / or goods / services about which Client has not informed User In Writing.
 6. User is the owner of all intellectual property rights in the LinktoPay Application, unless expressly stated otherwise. During the term of the Agreement, the Client has a limited, non-exclusive, non-transferable right of use of the LinktoPay application.
 7. Without the express Written permission of the User, it is not permitted to copy, distribute or reuse any information provided on / via the LinktoPay application, in any way, unless this is explicitly stated in the information.
 8. User takes the utmost care to ensure the reliability and topicality of all published data. However, inaccuracies can occur. The User as well as its affiliates, partners and suppliers are not liable for damage resulting from inaccuracies, problems caused by, or problems inherent in the distribution of information via the Website, the LinktoPay application or via other media on the internet. , as well as for technical failures.
 9. User will regularly maintain the LinktoPay application. User is entitled to apply temporary solutions, program bypasses or problem-avoiding restrictions to the LinktoPay application. User will make every effort to minimize interruptions, errors and defects.
 10. No rights can be derived in any way from the information on the LinktoPay application.
 11. User reserves the right to modify the information available through the LinktoPay application at any time without having to communicate in advance or afterwards.
 12. User makes every effort to adequately secure the LinktoPay application, the connection and the data.
 13. The Client is responsible for the purchase, purchase and undisturbed availability of all (internet and / or telecommunication) services, equipment and software that are necessary for the use of the LinktoPay application.
 14. There is a contractual relationship between the Client and the Client or between the Client and Payment Service Provider or between the Client and Payment Service Provider. The User is outside these contractual relationships and is only a contracting party for the Client.

 

Article 7. FEES AND PAYMENT

 1. The Client pays the User a fee for the Product and / or the Service as stated in the offer, on the Website and / or in the Agreement.
 2. If the User agrees on a fixed fee with the Client, the User is nevertheless entitled at all times to increase this fee, without the Client being entitled in that case to terminate the agreement for that reason, if the increase of the fee arises from a power or an obligation on the User under legislation or regulations or is caused by an increase in the price of raw materials, wages, etc., or on other grounds that were not reasonably foreseeable at the time of entering into the agreement.
 3. If no fixed fee is agreed, the fee will be determined on the basis of hours actually spent, including any preparation and travel time and travel costs. The compensation is calculated according to the usual hourly rates of the User, valid for the period in which the work is performed, unless a deviating hourly rate has been agreed.
 4. If a fee is based on information provided by the Client and this information turns out to be incorrect, the User has the right to adjust the fee accordingly, even after the Agreement has already been concluded.
 5. If the agreement is a Duration Agreement, User is entitled to change the rates applied at any time. To this end, the User will notify the Client of rate changes at least 2 (two) months in advance. In the event of a price increase, the Client has the right to terminate the Agreement, subject to a notice period of 1 (one) month.
 6. Without prejudice to the provisions of the previous paragraph, User is entitled to increase the prices used, if it concerns a Continuing Performance Agreement, annually, by a maximum percentage of 10%, without the Client being able to cancel the Agreement.
 7. All amounts are exclusive of turnover tax (VAT) and other levies imposed by the government.
 8. All prices on the Website, price lists, Agreement and / or other means of communication of the User are subject to programming and typing errors. No liability is accepted for the consequences of such errors.
 9. The User will send an invoice to the Client for the amount owed by the Client, electronically and / or by post. Client declares to agree with electronic invoicing. If a Product and / or Service is delivered in phases, User is entitled to invoice per phase delivered.
 10. Payment must be made within 14 days of the invoice date, in a manner to be indicated by the User in the currency in which the invoice is made, unless stated otherwise in writing by the User on the invoice or otherwise specified in the Agreement. User is entitled to invoice periodically.
 11. The User is permitted to invoice the Client in advance. The User is also permitted to only commence the performance of his work when the amount due (or an agreed part thereof) has been received by the User. Failure to pay may have consequences for the agreed (delivery) term (s), which is at the expense and risk of the Client.
 12. Unless explicitly agreed otherwise, User is authorized to perform direct debit. The client will issue a written authorization to the user for this direct debit.
 13. The Client will provide the User with the written authorization for direct debit as soon as possible, but in any case on the User's first request.
 14. If the Client is of the opinion that (part of) an invoice is incorrect, it must report this to the User within the payment term. Objections to (the amount of) an invoice do not suspend the payment obligation.
 15. If the Client remains in default with the (timely) payment of an invoice, the Client is in default by operation of law, without any notice of default being required. The Client will then owe an interest of 1% per month, unless the statutory interest is higher, in which case the statutory interest is due. The interest on the due amount will be calculated from the moment that the Client is in default until the moment of payment of the full amount due. From that moment on, the User is also entitled to limit or suspend all its services to the Client, for example by restricting access to the Service.

 16. The User has the right to have the payments made by the Client extend in the first place to reduce the costs, then to reduce the interest that has become due and finally to reduce the principal and the current interest.
 17. The User can, without being in default as a result, refuse an offer for payment if the Client indicates a different order for the allocation of the payment. User can refuse full payment of the principal sum, if the open and accrued interest and collection costs are not also paid.
 18. The Client is never entitled to set off or suspend the amount owed by him to the User, for whatever reason.
 19. If the Client is in default in the (timely) fulfillment of its obligations, then all reasonable costs incurred in obtaining settlement out of court will be for the account of the Client. The extrajudicial costs are determined and calculated in accordance with the Decree on compensation for extrajudicial costs. However, if the User has incurred higher costs for collection that were reasonably necessary and the Client is not a natural person who does not act in the exercise of a profession or business (business client), the costs actually incurred will be eligible for reimbursement. Any judicial and execution costs incurred will also be recovered from the Client. The Client also owes interest on the collection costs due.

 

Article 8. RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY

 1. Without prejudice to the other provisions of these General Terms and Conditions, all intellectual property rights are based on all Work (s) developed or made available in the context of the Product and / or the Service, custom work, advice from the User, as well as the preparatory material. thereof, exclusively with the User or its licensors. Any deviation from the foregoing is only valid if this has been explicitly agreed in a written and signed deed, and then only applies to the materials and rights stated in the deed.
 2. The Client only obtains the rights of use and powers that arise from the scope of the Agreement or that are granted in writing. All documents provided by the User, such as reports, advice, agreements, designs, sketches, drawings, software, et cetera, are exclusively intended to be used by the Client and may not be reproduced, made public by him without the prior consent of the User, or are brought to the attention of third parties, unless the nature of the documents dictates otherwise.
 3. The Client is not permitted to remove or change any designation regarding copyrights, brands, trade names or other intellectual property rights from Work (s), including any indications regarding the confidential nature and secrecy of Work (s).
 4. The User has the right to use the knowledge gained through the performance of an Agreement for other purposes as well, insofar as no strictly confidential information of the Client is disclosed to third parties.

 

Article 9. LIABILITY

 1. User is only liable insofar as this appears from the Agreement and these General Terms and Conditions. If User should be liable, for whatever reason, including due to an attributable shortcoming in the fulfillment of the Agreement or an unlawful act, then this liability is limited to what is regulated in this provision.
 2. If the User is in default and this default is a direct result of an attributable shortcoming of the User, the Client must inform the User about this in Writing as soon as possible. In order to enable User to respond adequately to the shortcoming within a reasonable period of time, the notice of default must contain a description of the shortcoming that is as detailed as possible.
 3. The User is only liable for a shortcoming attributable to him if the Client has notified the User of the notice of default in the manner described in the previous paragraph and the User has not adequately remedied this shortcoming attributable to him within a reasonable period of time.
 4. The User is in no way liable for damage, of whatever nature, caused by the fact that the User has assumed incorrect and / or incomplete information provided by or on behalf of the Client and / or by or on behalf of the Buyer.
 5. User is in no way liable for chargebacks and / or complaints from Customers or for the refusal of a third party (such as - but not expressly limited to - a Payment Service Provider) to execute a payment order from a Customer.
 6. User is only liable for direct damage. Direct damage is exclusively understood to mean the reasonable costs to determine the cause and extent of the damage, insofar as the determination relates to damage within the meaning of these terms and conditions, any reasonable costs incurred for the User's defective performance of the agreement. answered, insofar as these can be attributed to the User and reasonable costs incurred to prevent or limit damage, insofar as the Client demonstrates that these costs have led to limitation of direct damage as referred to in these general terms and conditions.
 7. The User is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost profit, missed savings, loss of data and damage due to business interruption.
 8. The limitations of liability included in this article do not apply if and insofar as the damage is due to intent, willful recklessness or gross negligence on the part of User or his managerial subordinates.
 9. A condition for the existence of any right to compensation is always that the Client informs the User in writing about the damage as soon as possible after the damage is known to the Client or could have been known.
 10. The liability of the User is at all times limited to the amount that will be paid out under the professional / business liability insurance of the User in the relevant incident or series of incidents.
 11. If and insofar as no payment is made under the liability insurance as referred to in the previous paragraph, for whatever reason, the total liability of the User, for whatever reason, is limited to compensation for direct damage up to a maximum of the amount that The Client has paid the User in 12 (twelve) months prior to the damage-causing event and with a maximum of € 1,000 excluding VAT per incident and per calendar year.

 

Article 10. FORCE MAJEURE

 1. The User is not obliged to fulfill any obligation towards the Client if he is prevented from doing so as a result of a circumstance that cannot be attributed to fault, and is not for his account under the law, a legal act or generally accepted views. .
 2. In the Agreement and these General Terms and Conditions, force majeure is understood to mean, in addition to what is understood in this respect in law and jurisprudence, all external causes, foreseen or unforeseen, on which the User cannot influence, but as a result of which the User is unable to to fulfill its obligations. In particular (but not exclusively) is understood by force majeure; failures in User's infrastructure and / or Services that are caused by computer crime or successful or unsuccessful attempts to bypass network security or system security (such as, but not limited to: synflood, network attack, Denial-of-Service or Distributed Denial of Service- attacks, hacks, etc.), mobilization, war, transport disruption, strike, lockout, business disruptions, supply stagnation, fire, flood, import and export impediments and in the event that the User by his own suppliers, regardless of the reason , is not enabled to deliver, as a result of which fulfillment of the Agreement cannot reasonably be required of the User. User also has the right to invoke force majeure if the circumstance that prevents (further) fulfillment of the Agreement occurs after User should have fulfilled his obligation.
 3. During the period that the force majeure continues, the User can suspend the obligations under the Agreement. If this period lasts longer than two months, then each of the Parties is entitled to dissolve the Agreement, without any obligation to pay compensation to the other Party.
 4. Insofar as User has in the meantime partially fulfilled or will be able to fulfill his obligations under the Agreement at the time of the occurrence of force majeure, and the part that has been fulfilled or to be fulfilled respectively has independent value, the User is entitled to comply with or will be invoiced separately. Client is obliged to pay this invoice as if it were a separate agreement.

 

Article 11. INDEMNITY

 1. The Client indemnifies the User against any claims from third parties who suffer damage in connection with the performance of the Agreement and the cause of which is attributable to other than the User.
 2. The Client indemnifies the User against claims from third parties with regard to intellectual property rights on materials or data provided by the Client that are used in the performance of the Agreement.
 3. If the User should be addressed by third parties on this account, the Client is obliged to assist the User both in and out of court and to do everything that may be expected of him in that case without delay. If the Client fails to take adequate measures, the User is entitled to do so himself without notice of default. All costs and damage on the part of the User and third parties that arise as a result, are fully for the account and risk of the Client.

 

Article 12. PRIVACY & PROTECTION OF PERSONAL DATA

 1. If the Client and / or the Customer provide personal data to the User and the latter processes them, both the Client and the User fall under the General Data Protection Regulation (AVG), whereby, according to the terminology of the AVG, the Client is the 'Controller' and the User is the 'Processor'. . Pursuant to the GDPR, the Controller and Processor must conclude an agreement with regard to the processing of personal data carried out by the Client or User ("Processor Agreement"). In the absence of a further explicitly agreed Processor Agreement, the provisions in this article will apply as an agreement within the meaning of the GDPR.
 2. User will only process personal data on instructions from Client, except for any processing required by law. Processing of personal data will only take place in the context of the performance of the Agreement concluded and / or to be concluded between the Parties in order to be able to deliver the Product (s), Digital Content and Service (s) to the Client and / or the Customer, including the purposes that are reasonably related to this or that are determined with further consent. All personal data processed by the User in the context of the Agreement are deemed to have been processed on the instructions of the Client.
 3. User will not process the personal data for any other purpose than agreed between the Parties. The Client will inform the User of the processing purposes insofar as they are not already mentioned in the Agreement or in these General Terms and Conditions.
 4. Apart from the rights and obligations that are granted to User under the Agreement and / or General Terms and Conditions in connection with the processing of personal data, all rights and obligations with regard to the personal data will remain with the Client and / or the relevant data subjects. . The User only functions in accordance with the instructions of the Client and under the explicit (final) responsibility of the Client.
 5. The Client will ensure that each Customer, insofar as necessary, has given permission for the provision of personal data to the User for processing in the context of the performance of the Agreement.
 6. The client guarantees that the processing of personal data falls under one of the exemptions under the GDPR, or if this is not the case, a notification has been made to the Dutch Data Protection Authority. The Client also guarantees that it will keep a register with regard to the processing of personal data. Client indemnifies User against all claims and claims related to non-compliance or incorrect compliance with the notification and / or registration obligation.
 7. The Client guarantees that the content, the use and the order for the processing of the personal data are not unlawful and do not infringe any right of third parties, and indemnifies the User against all claims and claims related to this.
 8. When executing the Agreement, the User will comply with the applicable laws and regulations in the field of the protection of personal data, including the GDPR. The Client will also always comply with its own obligations under the applicable laws and regulations.
 9. The processing of personal data by the User outside the European Economic Area (EEA) is only permitted with due observance of the applicable legal obligations, whereby the User (Processor) will inform the Client (Controller) in advance of the relevant processing or after prior written consent from Client, which consent will not be refused on unreasonable grounds.
 10. The User is permitted to use a third party for the processing of personal data, with due observance of the applicable laws and regulations. User will reasonably ensure that these third parties assume the same obligations in writing as agreed between User and Client.
 11. The obligations of the User arising from the Agreement or these General Terms and Conditions also apply to those who process personal data on behalf of or under the authority of the User. The User will ensure the correct authorizations.
 12. The User will endeavor to take sufficient technical and organizational measures with regard to the processing of personal data to be carried out, against loss or against any form of unlawful processing (such as unauthorized access, damage, modification or provision of the personal data). User does not guarantee that the security is effective under all circumstances. The User is therefore never liable for damage resulting from unavailability of the Service, lost data and / or breach of technical or organizational security measures.
 13. The Client will only make personal data available to the User for processing if it has ensured that the required security measures have been taken. The Client is responsible for compliance with the measures agreed by the Parties.
 14. In the event that a data subject wishes to exercise one of his legal rights and sends this request to the User, the User will forward this request to the Client, and the Client will further process the request independently. User may inform the data subject of this.
 15. In the event of a data breach, as referred to in the AVG, the User will make every effort to inform the Client of this immediately after discovery, or no later than within forty-eight (48) hours after discovery, as a result of which the Client assesses whether it inform the relevant supervisor and / or data subjects or not. The User will hereby provide the Client with all information available to the User. The client is and remains responsible for compliance with any legal obligations with regard to the notification obligation. If required by law and / or regulations, User will cooperate in informing the relevant supervisory authority and any parties involved.
 16. A report must only be made by the User to the Client if a data breach has actually occurred and not if there was only a (theoretical) vulnerability.
 17. In case of a concrete suspicion of abuse, which has been demonstrated by the Client, the Client has the option of having an audit carried out to check compliance with the security requirements as stated in the AVG. The Client only has this audit option after the Client has inspected and assessed similar audit reports at the User's location at the User's location for a fee and the Client submits reasonable arguments that justify an audit initiated by the Client. The costs of an audit are always borne by the Client.

 

Article 13. CONFIDENTIALITY

 1. Both parties are obliged to maintain the confidentiality of all confidential information that they have obtained from each other or from another source before, during or after the performance of the Agreement. Information is considered confidential if this has been communicated by the other party, if the receiving Party knows or should reasonably suspect that the information was intended to be confidential, or if this arises from the nature of the information. If, on the basis of a legal provision or a court decision, User is obliged to provide confidential information to third parties designated by law or the competent court, then User is not obliged to pay compensation or compensation and Client is not entitled to dissolve the agreement. .

 

Article 14. DURATION & TERMINATION

 1. Each Duration Agreement is entered into for the contract period as stated in the Agreement, starting on the Commencement Date. The Continuing Performance Agreement can only be canceled in Writing at the end of the contract period, subject to a notice period. A notice period of one (1) month applies to Continuing Agreements with a duration of six (6) months or less. For duration contracts with a duration of longer than six (6) months, a notice period of two (2) months applies. If the aforementioned termination is not given, the Continuing performance agreement will always be tacitly renewed for the same contract period.
 2. Agreements, not being Continuing Agreements, are considered terminated when the performances from them have been delivered back and forth.
 3. The Client is never entitled to prematurely terminate the Agreement.
 4. User can terminate the Agreement prematurely at any time with due observance of a notice period of three months, unless otherwise agreed in writing.
 5. User is authorized (i) with immediate effect to suspend the Service (s) and / or other obligations, at his discretion in whole or in part, and / or (ii) the Agreement, at his option in whole or in part, with immediate effect, without further notice of default, to be canceled in writing if:
  1. Client acts contrary to the Agreement and / or these General Terms and Conditions;
  2. the Client is granted a moratorium on payments or the Client is declared bankrupt, or an application has been submitted for this purpose;
  3. the Client's business is liquidated or terminated other than for the purpose of reconstruction or amalgamation of businesses;
  4. The Client is a natural person and the Client has been placed under guardianship, administration, debt rescheduling or death;
  5. The Client is involved in fraudulent acts or acts that otherwise violate laws and / or regulations and / or the User's acceptance policy, or the User has a suspicion thereof;
  6. The Client does not (anymore) meet the conditions of the acceptance policy pursued by the User and / or in the opinion of the User the image and / or the brand of the User is damaged or threatens to be damaged by acts or omissions of the Client;
  7. a prejudgment or executory attachment has been imposed on the User at the expense of the Client;
  8. User knows or suspects that the Client is not complying or has not fulfilled one or more of its legal or contractual obligations;
  9. User receives instructions for suspension or termination from a Payment Service Provider, regulator or government agency;
  10. The Client acts in violation of the conditions set by the Payment Service Provider, insofar as applicable to the Client, and / or the applicable laws and regulations in the field of privacy and protection of personal data;
  11. Changed circumstances (for example, changed laws and regulations) occur as a result of which the user cannot reasonably be expected to continue the Agreement.
 6. The User will inform the Client as soon as possible if the User makes use of his right of suspension. If possible, the User will state the reason for the suspension. User may attach conditions to the termination of the suspension. A suspension can be followed by a cancellation of the Agreement if the ground for cancellation has not been removed or if the Client does not meet the conditions set by the User. The User is not obliged to compensate any damage that arises because the User makes use of its right of suspension or right of cancellation.
 7. In the event of cancellation, termination or dissolution for any reason whatsoever, the User is entitled to terminate or cancel the Services and any Accounts associated with that Duration Agreement immediately after the date on which the Duration Agreement expires and all stored for the benefit of the Client. delete data or make it inaccessible. The User is not obliged to provide the Client with a copy of this information on its own initiative. Before termination, the Client may request a copy, at the expense of the Client. User makes no guarantees about the correctness or the form of this copy.
 8. If the cancellation, termination or dissolution of the Service entails additional costs for the User, these will be charged to the Client. The User reserves the right to carry out these activities upon cancellation, termination or dissolution of the Service only after the Client has paid the additional costs.

 

Article 15. TRANSFER OF RISK

 1. The risk of loss, damage or depreciation of items that are the subject of the Agreement transfers to the Client at the moment when they are legally and / or factually delivered to the Client and thus under the power of the Client or of (a ) be brought to third parties designated by the Client.

 

Article 16. RESERVATION OF OWNERSHIP

 1. All goods delivered by the User in the context of the Agreement, possibly also including reports, advice, agreements, designs, sketches, drawings, software, etc., remain the property of the User until the Client has fulfilled all obligations under the Agreement concluded with the User. (and) has been complied with completely and properly.
 2. Goods delivered by the User that fall under the retention of title pursuant to paragraph 1, may not be resold and may never be used as a means of payment. The Client is not authorized to pledge or encumber in any other way the goods subject to retention of title.
 3. The Client must always do everything that can reasonably be expected of him to secure the property rights of the User.
 4. If third parties seize the goods delivered under retention of title or wish to establish or assert rights thereon, the Client is obliged to immediately inform the User thereof.
 5. The Client undertakes to insure the goods delivered subject to retention of title and to keep them insured against fire, explosion and water damage as well as against theft and to make the policy of this insurance available to User for inspection on first request. In case of a possible payment of the insurance User is entitled to these tokens. Insofar as necessary, the Client undertakes to the User in advance to cooperate with everything that is or appears to be necessary or desirable in that context.
 6. In the event that the User wishes to exercise his property rights indicated in this article, the Client gives unconditional and irrevocable permission in advance to the User and third parties to be designated by the User to enter all those places where the User's properties are located and those items. to take back.

 

Article 17. COMPLAINTS, LIMITATION PERIOD

 1. Any complaints about the Product (s), Digital Content and Service (s) delivered by the User must be reported in writing by the Client to the User within fourteen days after the complaint arose, but no later than one month after the execution or delivery. The complaint must contain a description of the defect that is as detailed as possible, so that the User is able to respond adequately. The Client must give the User the opportunity to investigate a complaint or have it investigated.
 2. If the Client makes a timely complaint, this does not suspend its payment obligation. In that case, the Client also remains obliged to purchase and pay for the otherwise agreed Product (s), Digital Content and Service (s).
 3. If a defect is reported later than stated in paragraph 1, the Client is no longer entitled to repair, replacement or compensation.
 4. If it is established that a complaint is unfounded, then the costs arising as a result, including the investigation costs, incurred by the User as a result, will be fully borne by the Client.
 5. After expiry of the complaint period, all costs for repair or replacement, including administration, shipping and call-out costs, will be charged to the Client.
 6. Contrary to the statutory limitation periods, the limitation period for all claims and defenses against User and third parties involved by User in the performance of an agreement is one year.

 

Article 18. APPLICABLE LAW & DISPUTES

 1. All legal relationships to which User is a party are exclusively governed by Dutch law, even if an obligation is fully or partially implemented abroad or if the party involved in the legal relationship is domiciled there. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.
 2. The court in the User's place of business has exclusive jurisdiction to hear disputes, unless the law prescribes otherwise. Nevertheless, the User has the right to submit the dispute to the competent court according to the law.

 

Article 19. LOCATION & CHANGE OF CONDITIONS

 1. The most recent version or the version that applied at the time of the creation of the legal relationship with User is always applicable. The latest version is available on the User's website.
 2. User is at all times entitled to change or supplement the General Terms and Conditions.
 3. The User will inform the Client in Writing about any change to the General Terms and Conditions. If the amended General Terms and Conditions are not acceptable to the Client, the Client is entitled to terminate the Agreement. If the Client does not terminate the Agreement within 30 days after the amended General Terms and Conditions have been made available, the Client will be deemed to have accepted the amended General Terms and Conditions.
 4. Contrary to paragraph 3 of this article, a change made by the User in the General Terms and Conditions or in the Agreement by the User to the Client without prior notification thereof will be binding on the User and the Client if, in the reasonable opinion of the User, the change is related to or ensues from (an amendment to) regulations or regulations, a court decision, instruction or binding advice to which the User is bound or considers himself bound and this change must be implemented within one month.
 5. The Dutch text of the General Terms and Conditions is always decisive for the interpretation thereof.